Prípadová štúdia: Kompletná renovácia informačného systému v čase piatich týždňov

Prípadová štúdia: Kompletná renovácia informačného systému v čase piatich týždňov.

Sekcia výstavby MDVRR SR je na základe platnej legislatívy poverená sledovať stavebné zámery v oblasti tzv. verejných prác, sumarizáciou informácií Rozvojového programu priorít verejných prác a tiež výkonom štátnej expertízy a štátneho dozoru v oblasti verejných prác.

Situácia

Výkon vyššie uvedených pracovných povinností zamestnancov sekcie výstavby MDVRR SR bol podporený dnes už zastaralým, nevyhovujúcim, nerozširovateľným softvérovým vybavením spred cca 10 rokov. Z historických dôvodov boli navyše údaje nevýhodne rozdelené medzi dve samostatné inštancie databáz. Dopracovanie nových – praxou a legislatívou vyžadovaných funkcionalít, sprístupnenie novým používateľom či integrácia na iné systémy by ďalej nedávali opodstatnenie.

Kompletne prepracovať informačný systém do úplne novej podoby na nových technológiách by pri klasickom prístupe prekročilo rámec realizovateľnosti. Avšak pri aplikovaní agílnej iteratívnej metodiky a efektívneho vývojového frameworku dodávateľa Data System Soft, spol. s r.o. sa tento zámer stal skutočnosťou a to v takpovediac rekordnom čase piatich týždňov pri výrazne nižších nákladoch ako je dnes bežné.

Obchodné ciele

Cieľom projektu renovácie IS bolo umožnenie zodpovedného výkonu pracovných povinností a zefektívnenie práce zamestnancov sekcie výstavby MDVRR SR, rozšírenie funkcionality o generovanie a správu dokumentov, umožnenie flexibilného vytvárania výstupných zostáv a štatistík, umožnenie sprístupnenia novým používateľom a perspektívne tiež integrácie na iné informačné systémy MDVRR SR a iných zainteresovaných inštitúcií.

Riešenie

Relatívne dobrá predstava zákazníka o výslednom IS spolu s vôľou intenzívne angažovať kľúčových používateľov v postupe projektu vytvorili vhodné predpoklady pre aplikovanie agilnej metodiky riadenia projektu. Projekt bol realizovaný v piatich týždňových iteráciách.

Iniciácii projektu predchádzala čiastočná, avšak zanedbateľná znalosť dátového modelu dovtedajšieho softvérového vybavenia. V rámci iniciačného stretnutia bol definovaný projektový tím, spôsob práce, vymedzený rozsah projektu a zástupcovia zákazníka predniesli ich požiadavky a odovzdali podklady, ktoré zachytávali ich predstavy.

Po uskutočnení každej z týždňových iterácií bol tvorený inf. systém sprístupnený zákazníkovi prostredníctvom internetu s cieľom umožniť testovanie a zber pripomienok. V závere každej z iterácií prebehlo tzv. iteration demo, tzn. živá ukážka tvoreného (a do danej miery vždy plne funkčného) informačného systému.

V rámci prvej tzv. Data Entry iterácie zamestnanci dodávateľa naštudovali a kompletne prepracovali dátový model a databázu a vďaka využitiu vlastného vývojového frameworku zostrojili (plne funkčný) základ informačného systému. Podotýkame, že šlo o jediný týždeň.

Následne prebehli dve týždňové tzv. Refinement iterácie, v rámci ktorých boli do tvoreného IS  flexibilne premietané pokročilejšie a priebežne vznášané požiadavky. Informačný systém tak bol v maximálnej miere doladený pre skutočné potreby používateľov.

Záverečné dve iterácie boli venované predovšetkým reportingu (výstupným zostavám), realizácii migrácie dát (ktorá často býva projektom samým o sebe; v tomto prípade merge dvoch zdrojov dát) a tiež testovaciemu a ostrému nasadeniu u zákazníka.

Po uskutočnení piatich iterácií a akceptácii IS zákazníkom prebehli ešte dodatočné čiastočné úpravy v snahe maximálne vyhovieť požiadavkám zákazníka.

Vďaka aplikovaniu agílnej metodiky bola v porovnaní s klasickým postupom riadenia projektov v princípe eliminovaná etapa analýzy v jej elaboratívnom, klasickom zmysle a v neposlednom rade tiež často sa vyskytujúci jav,kedy akceptácia IS nadobudne rozmer (neoficiálnej a neplánovanej) etapy finalizácie IS pôsobiacej nepriaznivo na termín dodania, kvalitu a náklady na obstaranie diela.

Prínosy

  • Splnenie obchodných cieľov zákazníka v rekordne krátkom čase pri výrazne nižších nákladoch ako sú dnes bežné
  • Úspora nákladov na licencie vyššej verzie MS SQL Servra vďaka zhodnoteniu predpokladaného zaťaženia
  • Úspora nákladov využitím existujúceho Windows Servra 2003 vďaka spätnej kompatibilite technológií Microsoft

Produkty a technológie

Server:
  • .NET 4.0 Framework
  • nadstavbový vývojový framework dodávateľa
  • MS Internet Information Services 7
  • MS Windows Server 2003 Standard
  • MS SQL Server 2008 R2
Klient:
  • MS Windows 7
  • MS Internet Explorer 9