Vývoj informačného systému pre total productivity management spoločnosti Heineken Slovensko

Od r. 2013 úspešne pokračujeme v rozvoji informačného systému zameraného na podporu procesov v oblasti total productivy managementu (TPM) spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.

Cieľom TPM je maximalizácia produktivity organizácie, predovšetkým postupnou elimináciou negatívne pôsobiacich faktorov, predchádzaním ich opakovanému výskytu. V rámci informačného systému pre TPM sa podľa metodických postupov spracováva množstvo vzájomne previazaných štatistických údajov z výroby (OPI), kontroly kvality (FTR), denného operatívneho riadenia a plánovania (DCS), údržby zariadení (TAG), správy štruktúrovanej dokumentácie (DMS). Priebežne sa rozširuje ponúkaná funkcionalita v oblasti reportingu (Business Intelligence), prebieha vývoj funkcionality pre mobilné zariadenia, zámerom je rozšírenie systému o podporu ďalších významných procesov organizácie.

V súčasnosti vystupuje v inf. systéme vo vzájomných vzťahoch 120 dátových entít s 3100 dátovými položkami, pri využití 130 druhov formulárov, 150 druhov dátových prehľadov, pri doplnení o správu 150 bežných a rozšírených hierarchických číselníkov, niekoľko druhov workflowov, notifikačných mechanizmov a prípadov integrácie.

Inf. systém TPM je postavený na moderných webových technológiách a technologickej platforme spoločnosti Microsoft.

Informačný systém je rozvíjaný nepretržite pri efektívnom riadení procesu rozvoja využitím online sprístupneného helpdesk systému dodávateľa.

Pozitívne si dovolíme hodnotiť naplnenie našich záväzkov v oblasti parametrov kvalita riešenia, rýchlosť dodania riešenia, zníženie celkových nákladov (TCO) a urýchlenie návratnosti investície (ROI).