Prípadová štúdia: Konsolidácia systémov Štatistického úradu a migrácia na jednotnú platformu

Prípadová štúdia: Konsolidácia systémov Štatistického úradu a migrácia na jednotnú platformu.

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) zefektívňuje prevádzkové činnosti spojené s údržbou dynamicky sa meniaceho IT prostredia s dôrazom na vysokú mieru zabezpečenia operácií.

Štatistický úrad SR je ústredný orgán štátnej správy zabezpečujúci úlohy štátnej štatistiky na území SR prostredníctvom svojich vnútorných organizačných zložiek v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Okrem úloh štátnej štatistiky plní ŠÚ SR špecifické úlohy v oblasti prípravy volieb a referend a spracovaní ich výsledkov. Plnenie úloh úradu vymedzených zákonom o štátnej štatistike zabezpečuje 1100 pracovníkov, ktorí na svoju prácu využívajú rozsiahlu škálu hardvérových a softvérových prostriedkov.

V tomto heterogénnom prostredí čelili IT pracovníci úradu výzve ako zvýšiť dostupnosť aplikácií pre užívateľov a zlepšovať poskytované služby pri súčasnom znižovaní nákladov na prevádzku informačných technológií. Množstvo softvérových nástrojov a komplikovaných, často manuálnych postupov potrebných na zabezpečenie chodu IT infraštruktúry postupne viedlo k zahlteniu IT pracovníkov operatívnymi činnosťami a zvyšovaniu nákladov na správu, čo vplývalo aj na schopnosť zamestnancov úradu efektívne plniť svoje pracovné povinnosti.

Príčin tohto stavu bolo niekoľko: existujúca infraštruktúra neumožňovala centralizované a jednotné riadenie operačných systémov a aplikácií prevádzkovaných v rôznych pracoviskách úradu po celom Slovensku – nutnosť cestovania tak údržbu informačných techológií nielen predražovala, ale aj výrazne spomaľovala. Absencia prostriedkov pre proaktívne monitorovanie IT systémov, ktoré by odhalili príznaky problémov skôr, ako dôjde k zlyhaniu činnosti jednotlivých prvkov spôsobila, že IT pracovníci boli odkázaní na časovo náročné riešenie problémov ex-post. V neposlednom rade chýbali nástroje na inventarizáciu, ktoré by umožnili optimalizovať využívanie softvéru v rámci celej organizácie a zamedzili neautorizovanému použitiu softvérových nástrojov.

K zložitosti celej infraštruktúry prispievalo aj umiestnenie serverov, ktoré boli okrem centrály roztrúsené aj po jednotlivých pobočkách, čo viedlo k zvyšujúcim sa nárokom na priestory, chladenie a zabezpečenie týchto priestorov a taktiež rástla pravdepodobnosť porúch.

Obchodné ciele

Vyššie popísaný stav prinútil ŠÚ SR hľadať riešenie ako dostať svoje IT opäť pod proaktívnu kontrolu – tak po stránke finančnej ako aj časovej.

V spolupráci so spoločnosťou Data System Soft, spol. s .r.o. boli prekonzultované možnosti, ako dosiahnuť požadované ciele, t.j. automatizovať prevádzku IT, zvýšiť úroveň infraštruktúrnych služieb, zrýchliť a zjednodušiť jednotlivé pracovné činnosti (správa, nasadenie a konfigurácia prostredi a pod.) a tak odbremeniť pozornosť IT personálu z operatívnych činností na činosti s vyššou pridanou hodnotou a v konečnom dôsledku znížiť náklady na prevádzku celej infraštruktúry.

Dôležitou požiadavkou smerom do budúcnosti bolo pripraviť prostredie a IT pracovníkov na plne automatizovanú migráciu existujúceho prostredia desktopovej platformy Windows XP a MS Office 2003 na Windows 7 a MS Office 2010.

Riešenie

Po dôkladnej analýze požiadaviek a dostupných riešení, padla voľba na riešenie z rodiny produktov Microsoft – okrem iného aj preto, že ŠÚ SR spadá pod licenčnú zmluvu Enterprise Agreement spoločnosti Microsoft, ktorá úradu umožňuje využívať Microsoft produkty s výraznými zľavami.

Časti riešenia z technologického hľadiska:
 • Migrácia doménových služieb na platformu Windows server 2008 R2 v počte 10 doménových radičov.
 • Prechod komunikačnej infraštruktúry ŠÚ SR z decentralizovanej na centrálnu správu s prechodom z MS Exchange 2003 na MS Exchange 2010 s dôrazom na vysokú dostupnosť riešenia a ochranou pred vírusmi, spyware a spamom využitím produktov TMG 2010 a Forefront Protection 2010 for Exchange. Objem migrovaných dát bol 100 GB pre 1120 mailboxov a migrácia prebehla s minimálnym dopadom na na výpadok služby.
 • Nasadenie MS SCCM 2007 R2, ktoré umožnilo zrýchliť a zjednodušiť správu a konfiguráciu prostredia celej infraštruktúry ŠU SR. Tento nástroj umožňuje jednoduchým a efektívnym spôsobom spravovať komplexné IT prostredie od serverov po desktopy (v prostredí ŠÚ SR je cca 1200 desktopov).

Pri nasadzovaní jednotlivých infraštruktúrnych serverov ako mail servre, DC a SCCM servre bol využitý potenciál nového produktu MS Windows server 2008 R2, ktorý má v sebe zabudovanú technológiu MS Hyper-V, ktorá umožňuje plne rozvinúť virtualizačnú platformu a tým konsolidovať a optimalizovať infraštruktúru.

Spoločnosť Data System Soft, spol. s r.o. realizovala kompletný projekt od analýzy, cez návrh celého riešenia, migráciu dát, až po podporu koncových používateľov. Celá implementácia zabrala tri mesiace, pričom nebola narušená schopnosť pracovníkov úradu poskytovať štandardné služby.

Prínosy

Vzhľadom na to, že ŠÚ SR ako orgán štátnej správy má prístup k špeciálnej licenčnej zmluve Microsoft Enterprise Agreement, licenčné náklady na uvedené riešenie boli minimálne (v priemere o 30% nižšie oproti štandardným cenám).

K zníženiu nákladov na údržbu infraštruktúry prispelo ďalej využitie virtualizačného nástroja Hyper-V, ktorého nasadenie umožnilo zredukovať pôvodných desať fyzických serverov rozmiestených po jednotlivých organizačných zložkách v rámci Slovenska na dva servery prevádzkované na centrále, ktoré slúžia ako host servery pre virtuálne stanice. Týmto krokom sa znížili nielen energetické, priestorové, licenčné a bezpečnostné náklady na serverové lokality v jednotlivých krajských mestách, ale aj personálne – počet potrebných IT administrátorov na jednotlivých krajských strediskách ŠÚ SR sa znížil o jednu osobu. Tento personál sa tak namiesto operatívnych aktivít môže venovať činnostiam s vyššou pridanou hodnotou, resp. ďalším úlohám podľa priorít vedenia úradu.

V neposlednom rade, implementáciou Microsoft technológií vzniklo prostredie, ktoré je pripravené na rýchlu a bezproblémovú migráciu používateľských PC staníc z platformy Windows XP a MS Office 2003/2007 na platformu Windows 7, resp. MS Office 2010. Tento proces, ktorý začína byť stále viac aktuálny pre množstvo úradov a podnikov na Slovensku, bude možné teraz v prostredí ŠÚ SR realizovať z jedného miesta automatizovanou formou, čím opäť klesnú náklady na prostriedky a čas potrebný k tomuto úkonu.

Medzi ďalšie prínosy projektu možno zaradiť:
 • Zníženie prevádzkových nákladov v dôsledku konsolidácie, zjednodušenie prostredia centralizáciou, zrýchlenie procesu konfigurácie, nasadzovania a správy prostredia vďaka MS SCCM 2007 R2
 • Zvýšila sa úroveň infraštruktúrnych služieb, ktorá predstavuje navýšenie výkonu a spoľahlivosti jednotlivých častí systému
 • Infraštruktúra pripravená pre ďalšie produkty z portfólia Microsoft (napr. portálové riešenia založené na platforme SharePoint a pod.).
 • Vznikol robustný systém, rozšíriteľný pri minimálnych dodatočných nákladoch
 • Niekoľkonásobne sa zvýšila efektivita práce a úroveň vedomostí IT pracovníkov v ŠU SR

Pri realizácii všetkých uvedených zmien bolo potrebné mať na pamäti charakter úloh, ktoré ŠÚ SR plní a preto všetky zmeny v architektúre IT infraštruktúry boli uskutočnené tak, aby nebola ohrozená ochrana dôležitých dát v prostredí ŠÚ SR. Naopak, prostredníctvom použitých technológií bola posilnená bezpečnosť implementáciou ochrany pred škodlivým kódom počas browsovania po internete a zdokonalené zabezpečenie emailovej komunikácie pred hrozbami tak z externého ako aj vnútorného prostredia vďaka využitiu web antivíru, anti-malware a URL filteringu.

Produkty a technológie

 • MS SCCM 2007 R2
 • MS Exchange Server 2010
 • MS Forefront Protection 2010 for Exchange
 • MS TMG 2010
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2008 SP1
Riešenie, ktoré sme v spolupráci so spoločnosťou Data System Soft v našom úrade zaviedli v krátkom čase, nám pomohlo dostať našu IT infraštruktúru pod centralizovanú kontrolu a umožnilo presunúť pozornosť pracovníkov z operatívnych činností na služby s vyššou priddanou hodnotou. Zároveň sme dostali k dispozícii platformu, ktorá bude dostatočne flexibilná aj v budúcnosti a zvládne obsluhovať zvyšujúce sa nároky na IT aj v dlhodobejšom časosvom horizonte bez potreby dodatočných investícií. Jednoducho zhrnuté – teraz môžeme urobiť viac, s menším finančným a časovým úsilím.Ing. Csaba Tarczi, riaditeľ odboru IT