Kvalita informačných systémov tkvie v riešení množstva detailov

Kvalita informačných systémov tkvie v riešení množstva detailov.

Dôverne poznáme potreby našich zákazníkov. Spravidla sa opakujú nasledujúce obchodné ciele, ktoré je možné naplniť implementáciou informačného systému na mieru:

 • znížiť, udržať náklady na pracovné sily pri raste objemu agendy,
 • zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, napr. minimalizáciou chybovosti,
 • umožniť rozhodovanie manažmentu na základe objektívnych dát,
 • splniť požiadavky vyplývajúce z noriem a legislatívy,
 • maximalizovať produktivitu zvýšením dostupnosti informácií,
 • nastoliť jednoznačné procesné postupy a umožniť ich monitoring,
 • sprístupniť dáta podľa kompetencií,
 • umožniť systematicky odstraňovať nedostatky v činnosti,
 • automatizáciou eliminovať rutinné činnosti a znížiť pracnosť agendy,
 • zabezpečiť „samostatný“ chod operatívy,
 • zvládnuť a umožniť orientovať sa v objemných agendách,
 • centralizovať spracovanie dát,
 • zachovať pri tom všetkom dávku flexibility.

Pri hodnotení návratnosti investície do informačných systémov, či už „balíkových“ alebo vyvinutých na mieru, sa zákonite objavujú opodstatnené obavy, ktoré môžu celý zámer posunúť do nerealizovateľnej polohy:

 • s „balíkovým“ riešením dôjde skôr či neskôr k narazeniu na jeho mantinely,
 • ceny za licencie robia návratnosť investície veľmi otáznou,
 • riešenie na zákazku sa môže vo finále ukázať oveľa nákladnejšie,
 • náklady na ďalší rozvoj riešenia po nasadení do prevádzky sú odradzujúce,
 • účasť na realizácii projektu neúmerne zaťaží kľúčových zamestnancov,
 • bude vyžadované podpísať záväznú nezrozumiteľnú analýzu,
 • zaobstarávať s odstupom niekoľkých rokov vlastný nový hardvér je príliš veľký luxus,
 • koncoví používatelia nepríjmú výsledný produkt,
 • projekt bude divergovať kvôli absencii časového priestoru manažmentu,
 • nastane „vendor lock-in“ tzn. závislosť na dodávateľovi,
 • nie je dostatočne presne možné vyčísliť návratnosť investície.

Našou prácou je adresovať uvedené obavy tak, aby výsledok skutočne prinášal pre zákazníka profit:

 • umožňujeme (okrem iného) lacnú prevádzku v cloud prostredí Windows Azure,
 • tzn. žiadne obstarávanie ani prevádzkovanie vlastného hardvéru,
 • eliminácia nákladov na licencie operačných systémov, databázových servrov, platforiem,
 • žiadne náklady na vlastného administrátora, zálohovanie, bezpečnosť a pod.,
 • možnosť prenájmu informačného systému namiesto jeho obstarania,
 • demo verziu vášho informačného systému vám vieme sprístupniť zadarmo a bez záväzkov v režime „try and buy“,
 • výrazne znížujeme náklady na realizáciu vďaka vlastnej vysoko customizovateľnej vývojovej platforme,
 • transparentné naceňovanie realizácie rozvojových požiadaviek podľa cenníka,
 • iteratívny postup vývoja a ďalšieho rozvoja v krátkych časových úsekoch,
 • po každej iterácii funkčné riešenie bez rizika úplného zlyhania projektu,
 • eliminácia záväznej analýzy iteráciami a redukciou na minimum nutných podkladov,
 • efektívna komunikácia využitím nášho online sprístupneného helpdesk systému,
 • minimalizácia chýb vďaka dlhodobo odlaďovanej vlastnej vývojovej platforme,
 • zoštíhlený „lean“ prístup eliminujúc (skryté) obmedzenia produktov tretích strán,
 • využitie zoštíhlenej sady trvácnych technológií, ktorá „umožňuje spraviť čokoľvek“,
 • profesionálne navrhutá databáza, jej štruktúry, dátové operácie sú vašim majetkom,
 • vždy aktuálny podrobný popis riešenia výrazne zlepšuje vašu pozíciu pri prípadnej zmene dodávateľa.

Informačné systémy sú v drvivej väčšine prípadov najkomplexnejším nástrojom, aké vôbec organizácie obstarávajú. Pri danej komplexite je zrejmé, že kvalita celej „operácie“ spočíva v čo najhladšom vyriešení čo najväčšieho množstva detailov s riešením spojených. Tvrdíme, že primárnou prácou vývojárov v dnešnej dobe by nemal byť samotný vývoj, ale predovšetkým predchádzanie a eliminácia problémov pri realizácii riešenia. Táto schopnosť by mala byť jedným z najzásadnejších faktorov pri vašom výbere dodávateľa softvérového riešenia.

Aby ste si vytvorili lepší obraz o našej ponuke, radi vám podáme viac informácií. Nemajte obavy nás kontaktovať. Radi spoznáme požiadavky akéhokoľvek potenciálneho zákazníka.